znak
Vytisknout

NOUZOVÝ STAV V ČR!!!

69

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 194

 

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

 

vyhlašuje

 

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

 

NOUZOVÝ STAV

 

na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.


Vláda

      I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

      II. ukládá

      1.  předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;

      2.  členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;

      III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;

      IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;

      V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.

Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy


Předseda vlády:

 

Ing. Babiš v. r.

Main Menu

Kontakt

Obecní úřad Liblice
Liblice 57, 27732 Byšice

Úřední hodiny:
PO: 8:00-12:00, 14:00-16:30
ST: 8:00-12:00, 14:00-17:00

tel./fax: 315 696 055
mail: ouliblice@liblice.cz
ID datové schránky: deub8d7

Poslední příspěvky