znak
Vytisknout

Povinně zveřejňované informace o obci Liblice dle §5 odst. 4 InfZ

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název
  Obec Liblice
 2. Důvod a způsob založení

  Obec Liblice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 3. Organizační struktura
  Starosta obceMístostarosta obce

  Zastupitelstvo obce – 7 členů
  - Kontrolní výbor – 3 členové
  - Finanční výbor – 3 členové
  Úředník ÚSC
  Pracovníci údržby obce

  Příspěvkové organizace zřizované obcí
  - Mateřská škola Liblice

 4. Kontaktní spojení
  4.1  Kontaktní poštovní adresa: Obec Liblice, Liblice 57, 27732 Byšice
  4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obec Liblice, Liblice 57, 27732 Byšice
  4.3  Úřední hodiny:
  Pondělí 8:00-12:00 a 14:00-16:30
  Středa 8:00-12:00 a 14:00-17:00
  4.4  Telefonní čísla: pevná linka - +420 315 696 055, mobil - +420 721 477 600
  4.5  Fax: Obec nemá fax
  4.6  Adresa internetové stránky: www.liblice.cz
  4.7  Adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  4.8  ID datové schránky: deub8d7

 5. Případné platby lze poukázat
  číslo účtu: 19528171
  kód banky: 0100; Komerční banka a.s.

  Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

 6. IČ - identifikační číslo povinného subjektu
  00510548

 7. DIČ - daňové identifikační číslo povinného subjektu
  CZ00510548

 8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  Územní plán obce Liblice
  Rozpočtový výhled obce
  Program rozvoje obce
  Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
  8.2 Rozpočet (aktuální a uplynulý rok, rozpočet i úpravy)
 9. Žádost o informace
 10. Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).
 11. Příjem žádostí a dalších podání
  Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).
 12. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
 13. Formuláře
  Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách. Formuláře ke stažení
 14. Popis postupů - návody pro řešení životních situací
  viz Portál veřejné správy
 15. Předpisy
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Úplné znění právních předpisů je dostupné na Sbírka zákonů ČR
  14.2 Vydané právní předpisy
  Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde. Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
 16. Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad je vypracován v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu
  na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

  15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

 17. Licenční smlouvy
  16.1  Vzory licenčních smluv: Obec nemá.
  16.2  Výhradní licence: Obec nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
 18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb
 1. GDPR
  1.   Informace o zpracování osobních údajů
  2. Směrnice pro nakládání s osobními údaji
  3. Sazebník úhrad za poskytování informací
  4. Informace o zpracování - přehled agend

 Použitou zkratkou "InfZ" je myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.